Ontslagprocedure UWV

  Print 

Ontslagprocedure via UWV

Als uw werkgever u wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt hij toestemming aan UWV (een ontslagvergunning). Uw werkgever moet daarbij de redenen voor ontslag onderbouwen. 

Voorwaarden ontslagvergunning UWV

Om toestemming van UWV te krijgen voor ontslag, moet uw werkgever voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden deze voorwaarden:

 • Er is een geldige reden voor het ontslag.

 • Uw werkgever ontslaat u volgens de juiste ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel).

 • Er is binnen de organisatie van uw werkgever geen ander passend werk voor u.

Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar ziekte) gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 2 jaar of langer arbeidsongeschikt.

 • Het is niet waarschijnlijk dat u binnen 26 weken weer aan het werk kunt.

 • Het werk kan niet binnen 26 weken zo worden aangepast dat u toch kunt werken.

 • Er is binnen de organisatie van uw werkgever geen ander passend werk voor u.

naar boven

Stappen in de ontslagprocedure via UWV

Wanneer uw werkgever ontslag aanvraagt, verloopt de ontslagprocedure bij UWV volgens 3 vaste stappen.

1. Uw werkgever vraagt ontslag aan

2. Uw verweer

3. Behandeling en beslissing UWV

1. Uw werkgever vraagt ontslag aan

Uw werkgever doet de ontslagaanvraag schriftelijk bij UWV. Als er nog gegevens voor de onderbouwing van de aanvraag ontbreken, dan vraagt UWV uw werkgever de ontslagaanvraag aan te vullen.

2. Uw verweer

Als de ontslagaanvraag compleet is, ontvangt u hiervan een kopie en een verweerformulier. U heeft dan 14 dagen de tijd om met dit formulier aan te geven waarom u het niet eens bent met het ontslag (u kunt ‘in verweer gaan’). Afhankelijk van uw situatie ontvangt u een van de volgende verweerformulieren:

Soms komt er een tweede ronde van hoor en wederhoor. Dat betekent dat uw werkgever kan reageren op uw verweer, waarna u weer kunt reageren op zijn reactie. U kunt voor uw verweer professionele hulp zoeken, bijvoorbeeld bij een:

 • vertegenwoordiger van de vakbond

 • rechtsbijstandsverzekeraar

 • advocaat

Als uw werkgever niet wil dat u bepaalde gegevens, zoals een jaarrekening, ontvangt, dan moet hij dit vooraf aan UWV melden. Dit betekent wel dat UWV deze gegevens niet bij de beoordeling van de aanvraag gebruikt.

3. Behandeling en beslissing UWV

Voordat UWV de beslissing neemt, kan UWV over de ontslagaanvraag advies vragen aan de ontslagadviescommissie. Dit doet UWV alleen als er iets onduidelijk is over de toepassing van de regels of als er specialistische kennis nodig is over de sector waarin u werkt (bijvoorbeeld over de bouw of de zorg). In de ontslagadviescommissie zitten vertegenwoordigers- en werknemersorganisaties. UWV kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen advies vragen.

UWV handelt de ontslagaanvraag zoveel mogelijk binnen 4 weken af vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. In sommige situaties is deze termijn anders:

 • De termijn kan oplopen tot 5 weken als UWV de ontslagadviescommissie om advies vraagt.

 • Als UWV na ontvangst van het verweer om de uitleg van uw werkgever vraagt, wordt de behandelingstermijn 7 weken bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is 8 weken bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

De beslissing of uw werkgever wel of niet een ontslagvergunning krijgt, stuurt UWV tegelijk aan u en uw werkgever toe. Een ontslagvergunning is 4 weken geldig. Uw werkgever moet uw dienstverband binnen die 4 weken opzeggen. Bij het opzeggen moet hij rekening houden met de opzegtermijn. Dit is de tijd tussen het opzeggen en de datum waarop uw dienstverband eindigt. De proceduretijd gaat af van de opzegtermijn, maar de opzegtermijn mag nooit korter zijn dan 1 maand.

naar boven

Geen toestemming voor ontslag

UWV geeft geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen als er een opzegverbod geldt. Een voorbeeld hiervan is het opzegverbod tijdens ziekte. Is de verwachting dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van UWV niet meer geldt, dan heeft UWV geen reden om ontslag te weigeren vanwege dit opzegverbod. Als bij de behandeling van uw ontslagaanvraag niet is gebleken dat er een opzegverbod geldt, terwijl dit wel zo is, mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Ook niet als uw werkgever daarvoor al toestemming van UWV had.

Geeft UWV geen toestemming om u te ontslaan, dan kan uw werkgever het volgende doen:

 • Hij kan de kantonrechter binnen 2 maanden vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden (ontslag te geven).

 • Hij kan bij nieuwe feiten en/of omstandigheden opnieuw een ontslagvergunning bij UWV aanvragen.

naar boven

Geen ontslagvergunning van UWV nodig

Soms is voor ontslag geen toestemming van UWV nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

 • Uw werkgever zegt de arbeidsovereenkomst zonder ontslagvergunning op en u geeft schriftelijk aan dat u het hiermee eens bent. U heeft dan nog 14 dagen bedenktijd.

 • U en uw werkgever zijn het eens over uw ontslag. Het gaat dan om ontslag met wederzijds goedvinden.

 • Bij opzegging vanwege faillissement (dan zegt de curator de arbeidsovereenkomst  op).

 • U heeft de AOW-leeftijd bereikt. Tenzij u hierna in dienst bent gekomen of met de werkgever een andere schriftelijke afspraak heeft gemaakt.

Daarnaast heeft een werkgever voor sommige werknemers geen toestemming voor ontslag nodig. Bijvoorbeeld als u een hulp in de huishouding bent en minder dan 4 dagen per week werkt. In het Burgerlijk Wetboek (art. 671, lid 1 d tot en met h) staat een overzicht van werknemers waarvoor geen ontslagtoestemming nodig is.

naar boven

Na de ontslagprocedure

Heeft uw werkgever toestemming voor uw ontslag dan zijn er nog een aantal zaken om te regelen, zoals een eventueel getuigschrift en een eindafrekening. Bent u het niet eens met uw ontslag en wilt u het ontslag ongedaan maken of een vergoeding van hem eisen? Dan kunt u binnen 2 maanden na het einde van uw dienstverband nog naar de kantonrechter gaan.

Als er weer werk is bij uw werkgever

Wil uw werkgever binnen een half jaar (26 weken) nadat uw arbeidsovereenkomst is opgezegd, weer iemand in dienst nemen? En gaat dit om hetzelfde werk als wat u deed voordat u werd ontslagen? Dan moet hij u dit werk met voorrang aanbieden. Doet uw werkgever dat niet en laat hij het werk door een ander doen? Dan kunt u de kantonrechter vragen het ontslag ongedaan te maken. Ook kan de kantonrechter uw werkgever verplichten om aan u een vergoeding te betalen.

Niet eens met behandeling door UWV

Bent u het niet eens met de behandeling van het ontslag door UWV, dan heeft u een aantal mogelijkheden:

 • U kunt een klacht indienen via uwv.nl als u niet tevreden bent over de afhandeling van de ontslagprocedure. U kunt geen bezwaar indienen bij UWV tegen de beslissing zelf.

 • Als u vindt dat UWV 'onrechtmatig' heeft gehandeld, dan kunt u UWV aansprakelijk stellen voor eventuele schade zoals financiële gevolgen. U geeft dan aan dat UWV niet volgens het recht heeft gehandeld. UWV beoordeelt dit, maar kan de beslissing over de aanvraag voor ontslag niet veranderen. Als UWV uw verzoek afwijst, kunt u (eventueel) via de rechter een schadevergoeding van UWV eisen.  

 • Vindt u dat u ongelijk behandeld bent, dan kunt u het College voor de Rechten van de Mens vragen dit te beoordelen. Kijk hiervoor op mensenrechten.nl.

naar boven