Participatiewet

Participatiewet en banenafspraak

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De Participatiewet heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord helpt u bij het aannemen van werkzoekenden uit deze doelgroep. Met de Participatiewet is er één regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt.

Banenafspraak

In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners een banenafspraak gemaakt. Die houdt in dat  er in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Private werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen en de overheid (als werkgever) voor nog eens 25.000 extra banen. Deze extra banen uit de banenafspraak zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen.

Quotumwet

In het Sociaal Akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de Quotumwet of quotumregeling. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bepaalt op basis van een formule hoeveel werknemers uit de doelgroep een werkgever in dienst moet hebben. We noemen dit het quotumpercentage. Als individuele werkgevers niet aan dit percentage voldoen, kan het zijn dat zij een heffing moeten betalen. Alleen als de werkgevers het aantal banen voor de Banenafspraak in een jaar niet (vrijwillig) realiseren, kan er een quotumheffing komen. Dit kan verschillend uitpakken voor de overheidssector en de marktsector, omdat beide sectoren verschillende aantallen moeten halen.

De quotumheffing bedraagt 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. De heffing is niet eenmalig: voor iedere niet-gerealiseerde plek moet de werkgever elk jaar opnieuw heffing betalen.

De Quotumwet geldt alleen voor werkgevers met 25 werknemers of meer. Wilt u meer weten over de Quotumwet? Lees dan het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (PDF, 702 kB).

Begeleiding en subsidie

WSP Noord-Holland Noord maakt het voor u aantrekkelijk om een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of bij u te detacheren (zowel individuele detachering als groepsdetachering). Zo kunnen we voor u voorzieningen en begeleiding organiseren die er voor zorgen dat u aan de Participatiewet én de banenafspraak voldoet. We weten precies voor welke subsidies u in aanmerking komt. En compenseren u financieel voor de verminderde productiviteit (de zogenaamde ‘loonwaarde’) van kandidaten. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie.

Welke kandidaten komen in aanmerking?

De banenafspraak is bedoeld voor mensen die graag willen werken maar door hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Ondersteuning

Het WSP biedt ondersteuning op maat. Hierbij kunt u denken aan:

  • een vaste contactpersoon;

  • loonwaardemeting binnen landelijk vastgestelde kaders;

  • de mogelijkheid van een proefplaatsing;

  • een no-riskpolis;

  • interne of externe jobcoaching;

  • werkplekaanpassingen;

  • tijdelijke premiekorting, afhankelijk van de kandidaat;

  • voorbereiden van kandidaten (jobfit maken);

  • job carving.

Meer over onze werkwijze ziet u in de YouTube-video van 1,5 minuut:  Banenafspraak? Het WerkgeversServicepunt helpt u verder.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de Participatiewet, banenafspraak en Quotumwet ? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord.