Nieuws

Overheid moet meer banen creëren voor mensen met beperking

Het kabinet heeft vandaag besloten dat voor overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden die tot meer werkgelegenheid moet leiden voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Eerste- en Tweede Kamer. De regeling moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

In het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er tot eind 2025 in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, 100.000 banen in de sector markt en 25.000 banen in de sector overheid. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd hoeveel banen markt- en overheidswerkgevers elk jaar moeten creëren voor mensen uit de doelgroep. UWV als werkgever behoort tot de marktsector.

Doelstelling niet gehaald

In 2015 haalden beide sectoren de gestelde doelen. Afgelopen zomer werd bekend dat marktwerkgevers in 2016 het aantal banen ruimschoots gerealiseerd hebben. De overheidswerkgevers hebben hun doelstelling niet gehaald. Daarom wil het kabinet dat een quotumregeling gaat gelden voor overheidswerkgevers.

Onderzoek

De overheidswerkgevers krijgen tot 2019 de tijd om aan de quotumregeling te voldoen. De werkgevers moeten een plan van aanpak opstellen waarin wordt aangegeven hoe de inhaalslag gestalte moet krijgen. Dit plan van aanpak wordt uiterlijk in het najaar van 2017 verwacht. Ook kondigt het kabinet in de Kamerbrief een breed onderzoek aan dat in kaart moet brengen hoe de quotumregeling voor de diverse onderdelen van de overheidssector in de praktijk uitwerkt. De resultaten van dit onderzoek komen medio volgend jaar beschikbaar.