Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Daling werkgelegenheid door bevolkingsafname

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Daling werkgelegenheid groter in regio’s waar bevolking afneemt

Uit onderzoek blijkt dat groei en afname van de bevolking in een regio invloed kunnen hebben op de werkgelegenheid. In 6 regio’s in Nederland daalt de werkgelegenheid omdat de bevolking daar afneemt. Dit is onder andere het geval in Oost-Groningen en Delfzijl.

In 6 regio’s neemt de bevolking af

In de meeste regio’s in Nederland groeit de bevolking. Er zijn echter 6 regio’s waar de bevolking afneemt:

 • Oost-Groningen

 • Delfzijl

 • Zuidoost-Drenthe

 • Achterhoek

 • Zeeuws-Vlaanderen

 • Zuid-Limburg

Deze regio’s noemen we ook wel krimpregio’s. Hieronder ziet u de bevolkingsontwikkeling per regio en het aantal banen. U ziet dat de bevolking in de krimpregio’s afneemt en daardoor ook het aantal banen.

In de meeste regio’s in Nederland is het aantal banen tussen 2008 en 2015 gedaald. Dit kwam door de economische crisis en bezuinigingen bij de overheid. Hierdoor nam de werkgelegenheid af in sectoren als openbaar bestuur en zorg en welzijn. In deze periode is het aantal banen in de regio’s met bevolkingskrimp sterker gedaald dan gemiddeld in Nederland. In 2014 begon het aantal banen in heel Nederland weer te groeien, maar het aantal banen in de regio’s met bevolkingskrimp bleef ook toen dalen.

Hoe kan het dat de bevolking afneemt in een regio? Er zijn twee factoren die bepalen of de bevolking in een regio groeit of afneemt:

 • natuurlijke groei (geboorten en sterfgevallen);

 • migratie (vestiging en vertrek).

Natuurlijke groei: meer sterfgevallen dan geboorten in krimpregio’s

In de 6 regio’s is het percentage jongeren laag en het percentage 65-plussers hoog. Dit leidt tot een lager aantal geboorten en een hoger aantal sterfgevallen in 2015. Er sterven dus meer mensen dan dat er geboren worden. Dit wordt ook wel een negatief geboorteoverschot genoemd.In onderstaande afbeeldingen ziet u het percentage jongeren tot 30 jaar en het percentage 65-plussers ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Migratie uit 4 krimpregio’s: meer mensen vertrekken

Als er meer mensen vertrekken uit een regio dan dat er zich mensen vestigen noemen we dit een negatief migratiesaldo. Dit is het geval in:

 • Oost-Groningen

 • Delfzijl

 • Zuidoost-Drenthe

 • Achterhoek

Alleen in de krimpregio’s Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg vestigen zich net iets meer mensen dan er vertrekken. Dit heet een positief migratiesaldo. Toch is dit te laag om de afname in de natuurlijke groei te compenseren.

Sectoren die sterk worden beïnvloed door groei of krimp bevolking

Sommige sectoren worden sterk beïnvloed door groei of krimp van de bevolking. Dit zijn bevolkingsvolgende sectoren. Als de bevolking krimpt, zijn er bijvoorbeeld minder leerlingen, waardoor er ook minder leerkrachten nodig zijn. Ook zijn er dan minder mensen die geld uitgeven in detailhandel en horeca en zijn er minder (nieuwe) huizen nodig. Bevolkingsvolgende sectoren zijn bijvoorbeeld:

 • onderwijs

 • detailhandel

 • zorg

 • bouwnijverheid

 • persoonlijke dienstverlening

In de meeste Nederlandse regio’s steeg het aantal banen in deze sectoren tussen 2008 en 2015 met gemiddeld 1%. In de 6 krimpregio’s daalde het aantal banen in deze sectoren met 3%, onder andere als gevolg van afname van de bevolking.

Sectoren die minder last hebben van bevolkingsontwikkelingen

Er zijn ook sectoren die minder afhankelijk zijn van bevolkingsontwikkelingen. Dit zijn stuwende of waardetoevoegende sectoren. Groei of krimp in deze sectoren leidt vaak tot groei of krimp in andere sectoren. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • industrie

 • landbouw

 • transport

 • zakelijke diensten

Tussen 2008 en 2015 is het aantal banen in deze sectoren in de meeste regio’s in Nederland met 4% gedaald. Dit kwam door de economische crisis. In de 6 krimpregio’s is het aantal banen echter nog sterker gedaald (-6%). Bevolkingsafname heeft hier ook een rol in gespeeld.

Afname bevolking kan kansen opleveren voor ondernemers

Hoewel afname in de bevolking vaak als iets negatiefs wordt gezien, zijn er ook kansen. Zo kunnen vestigingskosten voor ondernemers in de krimpregio’s dalen door het grotere aanbod van bedrijfslocaties. Dit maakt het voor bedrijven op den duur mogelijk aantrekkelijker om in een krimpregio te blijven wonen of er naartoe te verhuizen.

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio