Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Steeds meer flexwerkers op arbeidsmarkt

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Steeds meer flexwerkers op de arbeidsmarkt

Een groeiend aandeel van de beroepsbevolking is flexwerker of zelfstandige zonder personeel (zzp’er). In 2016 gaat het om ruim 1 op de drie werkenden. In 2003 was dat nog minder dan een kwart.

Er vindt een verschuiving plaats van werken in vaste dienst naar flexibel werken. Het aantal flexwerkers neemt toe en het aantal mensen met een vaste baan krimpt. Economische ontwikkelingen hebben hooguit invloed op het tempo van de toename en het type flexwerk dat toeneemt.

Groeiend aantal flexwerkers

In onderstaande afbeelding is de ontwikkeling te zien van het aantal werkenden naar de aard van het soort arbeidsovereenkomst De afbeelding toont de sterke groei van flexibel werkenden

Er zijn verschillen in ontwikkeling naar type flexwerk. In de ontwikkeling van uitzendarbeid zijn de economische ontwikkelingen duidelijk terug te zien. Toch valt ook op dat het aantal uitzendkrachten in het derde kwartaal van 2016 hoger ligt dan in het piekjaar 2007. Het aantal werknemers met andere flexibele contracten (zoals nulurencontract, detacheringscontract, jaarcontract) stijgt - afgezien van een klein dipje in 2009 - gestaag.

Het aantal zzp’ers laat een forse toename zien in de periode 2003-2015.  In 2016 is het aantal zzp’ers niet verder toegenomen.

Sectorale verschillen in ontwikkeling flexibele arbeid

Uit recent onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) komt naar voren dat er duidelijke sectorale verschillen in de ontwikkeling van flexibele arbeid zijn: in de horeca en de handel neemt het aantal werknemers met een flexibel contract sterk toe, terwijl in de ICT en de overige dienstverlening (bij voorbeeld kappers) vooral het aantal zzp’ers toeneemt. Opvallend is dat de stijging van het aantal flexwerkers in de laatste 10 jaar vooral plaatsvindt in sectoren waar tien jaar geleden ook al een hoog aandeel flexwerkers was.

Het CPB heeft ook onderzoek gedaan naar de motieven van werkgevers om flexibele werknemers en zzp’ers in te huren. Voor veel werkgevers is de ontslagbescherming van vast personeel een belangrijke reden om flexibel personeel in te huren. Ook hebben werkgevers vaak te weinig tijd om personeelsdossiers op te bouwen, omdat andere taken meer prioriteit hebben. Bij de toename van het aantal flexibele arbeidskrachten in de thuiszorg speelt ook onzekerheid over de gevolgen van het overheidsbeleid een belangrijke rol. In de afgelopen jaren zijn er namelijk verschillende hervormingen geweest in de thuiszorg, waardoor veel mensen hun baan verloren.

Werknemers met een tijdelijk contract minder tevreden

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet iedere 2 jaar onderzoek naar de situatie op de arbeidsmarkt en de veranderingen over de laatste jaren voor werkenden en niet-werkenden. Daarbij is ook gekeken naar de tevredenheid van werkenden over hun arbeidspositie. Zelfstandigen en werknemers met een vaste baan (of uitzicht op en vaste baan) zijn beduidend meer tevreden over hun leven en hun werk dan flexibele werknemers. Vooral baanonzekerheid en ongunstige werkomstandigheden worden als belastend ervaren.

Omdat jongere werknemers minder vaak een vaste baan hebben dan oudere werknemers, heeft het Verwey-Jonker Instituut de wensen van de verschillende generaties onderzocht. De behoefte aan werk met zekerheid blijkt in alle leeftijdsgroepen evenveel voor te komen. Bijna alle werknemers willen financiële zekerheid, bijvoorbeeld om vaste lasten te kunnen betalen en een gezin te kunnen onderhouden. Jongeren willen kunnen bouwen aan een toekomst.

Uitzendkracht heeft de grootste kans op werk vanuit de WW

Uit onderzoek van UWV blijkt dat de meeste WW’ers die weer een baan vinden een tijdelijk contract bij een werkgever krijgen of via een uitzendorganisatie aan de slag gaan. Mensen die voor de WW een uitzendbaan hadden, hebben de beste kans op werkhervatting na de WW. Vaak is dat opnieuw een uitzendbaan.

Uit de Uitzendmonitor 2016 van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat driekwart van de WW’ers die voorafgaand aan de werkloosheid uitzendkracht waren, binnen 1 jaar weer een baan vindt. Bij mensen die voor hun werkloosheid een vast contract hadden, vind minder dan de helft binnen een jaar weer een baan. Bovendien is 70% van de WW’ers die via het uitzendbureau weer aan het werk gaat, drie jaar later nog steeds aan het werk.

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio