Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Waarom arbeidsmarktregio's

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers

Het waarom van arbeidsmarktregio’s

UWV biedt regionale arbeidsmarktinformatie aan per arbeidsmarktregio. Voor veel gebruikers is dit geen voor de hand liggende keuze. Waarom hanteert UWV arbeidsmarktregio’s en wat zijn de consequenties voor de aangeboden arbeidsmarktinformatie?

Verschillende indelingen Nederland

Een indeling in arbeidsmarktregio’s is een van de manieren om Nederland in te delen. Andere veelgebruikt indelingen zijn die in gemeenten, provincies en COROP-gebieden. Nederland telde in januari 2017 35 arbeidsmarktregio’s, 12 provincies, 388 gemeenten en 40 COROP-gebieden.

naar boven

Waarom arbeidsmarktregio’s?

Het gebruik van de arbeidsmarktregio bij het aanbieden van arbeidsmarktinformatie kent voor- en nadelen. Belangrijkste voordeel is dat UWV hiermee aansluit op de manier waarop regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand komt en de partijen ondersteunt die daarbij betrokken zijn. Het is vooral van belang dat gebruikers van de arbeidsmarktinformatie beseffen met welke indeling zij te maken hebben en wat de beperkingen ervan zijn. Een van die beperkingen is dat grenzen van arbeidsmarktregio’s soms afwijken van de grenzen van provincies.

naar boven

Grenzen niet altijd logisch

De arbeidsmarktregio’s combineren gemeenten op een manier die afwijkt van provinciegrenzen. Opvallend is bijvoorbeeld de indeling in Noord-Nederland. Daar zijn enkele gemeenten in het noorden van Drenthe die bij de arbeidsmarktregio Groningen horen. En Meppel en Westerveld, ook in Drenthe, vallen onder de Regio Zwolle.

Ten slotte verschillen de arbeidsmarktregio´s ook qua grootte. Er zijn op het oog kleine regio´s als Gorinchem en Midden-Holland. Maar ook grote. In de Randstad vormen de grote steden samen met omliggende gemeenten de arbeidsmarktregio’s: Groot Amsterdam, Rijnmond (rondom Rotterdam) en Haaglanden (rondom Den Haag).

naar boven

Verschil in dynamiek

Een andere beperking is dat ontwikkelingen in een arbeidsmarktregio soms moeilijk te analyseren zijn. Neem de arbeidsmarktregio Flevoland. Die valt uiteen in 2 gebieden met elk zijn eigen dynamiek: Almere is vooral gericht op Amsterdam, terwijl de rest van de regio een meer agrarisch karakter kent. Of de arbeidsmarktregio Groningen. Daar valt een goed presterende economie in de stad Groningen weg tegen krimpende economieën in Oost-Groningen.

Ook valt een gebied als ‘de Randstad’ niet af te bakenen door zomaar alle arbeidsmarktregio’s in West-Nederland bij elkaar op te tellen. In Noord-Holland Noord denken arbeidsmarktpartijen nog vaak langs de grenzen van de van oudsher bestaande subregio’s West-Friesland en Noordkop. En zo zijn er vast nog meer valkuilen te bedenken.

naar boven

Werkgevers centraal

Aangezien de arbeidsmarktregio’s vooral zijn gevormd om werkgevers goed te bedienen, kan deze indeling voor werkzoekenden soms vreemd overkomen. De arbeidsmarktregio’s komen voort uit de wet SUWI. Daarvoor vond al samenwerking plaats in Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA). De wet SUWI bepaalt dat er 1 aanspreekpunt is voor werkgevers in een arbeidsmarktregio. Om dit te realiseren, stemmen gemeenten en UWV binnen een arbeidsmarktregio hun werkgeversdienstverlening op elkaar af in werkgeversservicepunten. Ook werken ze steeds meer samen om dienstverlening te bieden aan werkzoekenden in de regio.

naar boven

Inzicht in vraag en aanbod

De wet SUWI regelt niet alleen de samenwerking tussen gemeenten en UWV in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Zij bepaalt ook dat UWV vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio’s inzichtelijke (transparant) maakt. Dat houdt in dat UWV binnen een arbeidsmarktregio vacatures en werkzoekenden in kaart brengt en op elkaar afstemt. Dat doet UWV onder andere met analyses en rapporten als Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie, Basiscijfers Jeugd en Regio in Beeld, en cijfermatige overzichten en instrumenten als de spanningsindicator.

naar boven

Ontstaan arbeidsmarktregio's

De manier waarop de huidige indeling in arbeidsmarktregio’s tot stand is gekomen, verschilt per regio. Dit verklaart de - op het eerste oog soms minder voor de hand liggende - keuzes. De destijds overal bestaande samenwerkingsverbanden in de al eerder genoemde Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA) vormden het uitgangspunt voor de nieuwe indeling. Deze waren vormgegeven op basis van het regionale bedrijfsleven.

Bij de vorming van de arbeidsmarktregio’s kregen gemeenten de regie om in regionaal verband afspraken te maken met UWV en het bedrijfsleven over de invulling van de werkgeversdienstverlening. Hierdoor ontstonden nieuwe indelingen die afweken van die van de RPA’s.

naar boven

Welke overwegingen

Het ging het bedrijfsleven, UWV en de gemeenten er vooral om tot regio’s te komen waar de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden het best bij elkaar gebracht konden worden. Hierbij werd gekeken naar de problematiek die speelde in een regio en hoe er werd samengewerkt. Maar onder meer de cultuur van het bedrijfsleven speelde ook een rol, net als het regionale karakter. Arbeidsmarktregio FoodValley heeft bijvoorbeeld het agrarische karakter van de regio in de naam laten terugkomen. Op basis van al deze overwegingen zijn de huidige arbeidsmarktregio’s ontstaan.

Lees meer over de arbeidsmarktregio's op samenvoordeklant.nl.

naar boven
  Print 

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio