Contract

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Contract

U kunt op verschillende manieren regelen dat het werk in uw bedrijf gedaan wordt. U neemt iemand zelf in dienst, u huurt een uitzendkracht in of u besteedt werk uit aan een zelfstandige. Als u iemand zelf in dienst neemt, zet u afspraken over het werk in een arbeidsovereenkomst. In sommige bedrijfstakken zijn een aantal werkafspraken geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Werken via een contract: 3 manieren

Het werk dat in uw bedrijf gedaan moet worden, kunt u op 3 manieren regelen.

 1. U neemt iemand in dienst en spreekt met hem een arbeidsovereenkomst af.

 2. U huurt een uitzendkracht in via een uitzendbureau. Hiervoor sluit u een overeenkomst af met het uitzendbureau. Dat bureau is dan de werkgever van de uitzendkracht en spreekt met hem een arbeidsovereenkomstaf. Meer over de regels die gelden voor uitzendkrachten leest u op rijksoverheid.nl.

 3. U sluit een contract af met een zelfstandig ondernemer (zie ‘werk uitbesteden aan een zelfstandige').

naar boven

Wat is een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die u en uw werknemer maken over het werk. Bijvoorbeeld over de functie die uw werknemer krijgt en hoe hoog het loon is. Een contract is een arbeidsovereenkomst als het voldoet aan 3 voorwaarden:

 • Uw werknemer is bij u in dienst, er is een gezagsverhouding.

 • Uw werknemer krijgt een vergoeding ( loon) voor het werk dat hij doet. Die vergoeding mag u deels in geld en deels in natura betalen. Denk bij ' loon in natura’ bijvoorbeeld aan maaltijden of aandelen. Meer hierover leest u op belastingdienst.nl.

 • Uw werknemer doet het werk zelf en mag dit niet door anderen laten doen.

naar boven

Inhoud arbeidsovereenkomst

U kunt een arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk afsluiten. Als u de overeenkomst schriftelijk afsluit is het voor u en uw werknemer duidelijk wat de rechten en plichten zijn. In het contract tussen u en uw werknemer staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • Naam en adresgegevens van werknemer en werkgever

 • Datum waarop uw werknemer in dienst komt

 • Duur van het contract ( tijdelijk of vast contract)

 • Functie van de werknemer

 • Plaats(en) waar de werknemer werkt

 • Aantal werkuren (b.v. per maand of per week)

 • Hoogte van het loon en wanneer dit wordt uitbetaald (b.v. per maand of per week)

 • Aantal vakantiedagen

 • De opzegtermijn

 • De cao, als die geldt

 • Eventuele pensioenregeling

Daarnaast kunt u met uw werknemer een concurrentiebeding afspreken. Dit betekent dat u bijvoorbeeld afspreekt dat uw werknemer, als het contract eindigt, niet bij een concurrent gaat werken en dat hij nergens hetzelfde werk gaat doen.

Op rijksoverheid.nl leest u meer over wettelijke regels voor arbeidsovereenkomsten waaraan u zich moet houden.

Voorbeelden arbeidsovereenkomsten:

naar boven

Wat is een cao

Voor uw bedrijf of bedrijfstak kan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gelden. Als dat zo is, geeft u in de arbeidsovereenkomst aan welke cao dat is. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden voor grotere groepen werknemers. Dit zijn afspraken over bijvoorbeeld salaris, overwerk, werktijden, opzegtermijn en pensioen. Ook onderwerpen als kinderopvang en opleiding kunnen in een cao staan. In de cao kan ook staan dat u een arbeidsovereenkomst schriftelijk moet afsluiten.

Cao algemeen verbindend verklaren (AVV)

Als werkgevers met een vakbond een cao hebben afgesproken, dan kunnen zij aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om de cao ‘algemeen verbindend te verklaren’ (AVV). Dat betekent dat de cao geldt vanaf dat moment geldt voor de hele bedrijfstak.

naar boven

Arbeidsovereenkomst en cao

De afspraken in een cao mogen nooit in strijd met de wet zijn. En de afspraken die u in de arbeidsovereenkomst maakt, mogen niet in strijd zijn met de cao. Wel kan in de cao staan dat u van bepaalde regels in de cao mag afwijken. Als u afspraken uit een cao niet nakomt kan uw werknemer u daarop aanspreken en eventueel naar de rechter gaan.

Meer over cao’s vindt u op rijksoverheid.nl en op cao.szw.nl, de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

naar boven

Werk uitbesteden aan zelfstandige

U kunt werk aan iemand uitbesteden zonder dat u met hem een arbeidsovereenkomst afsluit. Dat kan via:

 • een overeenkomst tot aanneming van werk

 • een overeenkomst van opdracht

Voor u als werkgever is het belangrijk om af te spreken dat uw opdrachtnemer zelfstandige is en niet bij u in dienst komt als werknemer. U kunt uw opdrachtnemer daarvoor om zijn VAR (verklaring arbeidsrelatie) vragen. Vanaf 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en sluit u in plaats daarvan een overeenkomst af met de opdrachtnemer. Op belastingdienst.nl vind u voorbeelden van de overeenkomst en meer informatie.

Aanneming van werk

Bij aanneming van werk bent u opdrachtgever van een bepaald werk, zoals het bouwen van een bedrijfspand of de aanleg van een tuin. Het gaat daarbij om werk met een concreet, tastbaar eindresultaat. U maakt met een opdrachtnemer, of aannemer, afspraken het werk voor een bepaald bedrag te doen (de aanneemsom).

Overeenkomst van opdracht

Bij een overeenkomst van opdracht spreekt u met een opdrachtnemer af dat hij een bepaalde dienst voor u verzorgt tegen betaling. Denk bijvoorbeeld aan het doen van de boekhouding, het geven van advies of het ontwerpen van een bedrijfspand.

Omdat u bij aanneming van werk en overeenkomst van opdracht geen arbeidsovereenkomst afsluit, gelden de regels voor de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld loon, opzegtermijn) niet. Een medewerker kan u wel houden aan de regels voor een arbeidsovereenkomst als u voldoet aan alle voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst (zie ook voorbeeld).

Voorbeeld

U heeft met een metselaar een aanneming van werk afgesproken. In de praktijk geeft u deze metselaar aanwijzingen hoe hij moet metselen (gezagsverhouding). Verder heeft u afgesproken dat hij zich niet mag laten vervangen door een ander: hij moet het metselwerk zelf doen. U betaalt de metselaar voor zijn werk. Op papier is er sprake van een overeenkomst van aanneming van werk. Maar in de praktijk is er sprake van een arbeidsovereenkomst, omdat aan de drie voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst is voldaan (er is een gezagsverhouding, een vergoeding en het werk mag niet door een ander worden gedaan).

naar boven