Persoonlijke redenen

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Persoonlijke redenen voor ontslag

Er zijn verschillende persoonlijke redenen voor ontslag. Een werknemer functioneert bijvoorbeeld onvoldoende of er is een arbeidsconflict. Ontslag om persoonlijke redenen moet u als werkgever aanvragen bij de kantonrechter. Een uitzondering is ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid, want dat moet u bij UWV aanvragen. U kunt er ook samen met de werknemer voor kiezen geen procedure te starten en de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag u een werknemer niet ontslaan. Als een werknemer 2 jaar (of langer) arbeidsongeschikt is, vervalt dit opzegverbod en kunt u voor een werknemer een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. Op uwv.nl kunt u een ontslagvergunning aanvragen en leest u welke eisen hiervoor gelden.

naar boven

Regelmatig ziekteverzuim

Als een werknemer regelmatig (veelvuldig) ziek is, dan kunt u ontslag voor hem aanvragen bij de kantonrechter. U moet daarvoor echter goede redenen hebben. Denk aan een hoge werkdruk of andere organisatieproblemen die ontstaan zijn omdat uw werknemer regelmatig ziek is. Bij de ontslagprocedure moet u bij de kantonrechter met goede redenen aannemelijk maken (duidelijk maken) dat ontslag redelijk is:

  • Het is niet waarschijnlijk dat de werknemer binnen 26 weken niet meer regelmatig ziek zal zijn.

  • U heeft binnen uw organisatie geen ander passend werk voor de werknemer.

  • De gevolgen zijn te groot voor uw organisatie.

  • Slechte arbeidsomstandigheden zijn niet de oorzaak van het ziekteverzuim.

Bij ontslag wegens regelmatig (veelvuldig) ziekteverzuim moet u een deskundigenadvies van UWV meesturen. Doet u dit niet dan wijst de kantonrechter de aanvraag af.

Lees meer over de ontslagprocedure.

naar boven

Arbeidsconflict

Als u een arbeidsconflict heeft met een werknemer dat niet meer valt op te lossen, is de arbeidsrelatie verstoord. Een verstoorde arbeidsrelatie kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld miscommunicatie of botsende karakters. U kunt ontslag bij de kantonrechter aanvragen als u vindt dat de arbeidsrelatie met de werknemer zo erg verstoord is dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.

Lees meer over een arbeidsconflict en de ontslagprocedure.

naar boven

Verwijtbaar handelen of nalaten

Als een werknemer zich schuldig maakt aan diefstal of werkweigering, dan handelt hij verwijtbaar en mag u dit als reden voor ontslag opgeven. U kunt ontslag aanvragen bij de kantonrechter als u vindt dat de situatie zo erg is dat het niet redelijk is dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan. Verwijtbaar gedrag kan bijvoorbeeld ook zijn:

  • Regelmatig te laat komen.

  • Weigeren een redelijke opdracht uit te voeren.

Lees meer over de ontslagprocedure.

naar boven

Niet meewerken aan re-integratie

Als uw werknemer ziek is en weigert mee te werken aan zijn re-integratie, dan kunt u de loonbetaling (tijdelijk) stoppen. Blijft de werknemer weigeren om mee te werken aan een re-integratie dan kunt u daarna ontslag aanvragen. Niet meewerken aan re-integratie is eigenlijk een speciale vorm van verwijtbaar handelen. U doet de ontslagaanvraag bij de kantonrechter.

Bij ontslag wegens niet meewerken aan re-integratie moet u een deskundigenadvies van UWV meesturen. Doet u dit niet dan wijst de kantonrechter de aanvraag af.

Lees meer over de ontslagprocedure.

naar boven

Onvoldoende functioneren

Bij onvoldoende functioneren (ook wel disfunctioneren genoemd) moet u bij de kantonrechter aannemelijk maken (duidelijk maken) dat uw werknemer niet geschikt is voor zijn functie. U moet daarvoor wel goede redenen hebben. En het mag ook niet het gevolg zijn van ziekte, een beperking, de arbeidsomstandigheden of scholing van de werknemer. U moet daarbij het volgende aangeven:

  • Wat zijn de functie-eisen en waarom voldoet uw werknemer daar niet aan?

  • U heeft de werknemer voldoende kans gegeven zijn functioneren te verbeteren.

  • U heeft binnen de organisatie geen ander passend werk voor de werknemer.

Lees meer over de ontslagprocedure.

naar boven

Ernstig gewetensbezwaar

Een gewetensbezwaar is een bezwaar dat iemand maakt op religieuze, morele of ethische gronden. Uw werknemer wil bijvoorbeeld vanwege zijn geloof niet op zondag werken. Voor een werknemer met ernstige gewetensbezwaren kunt u niet zomaar ontslag aanvragen. Het bezwaar moet zo ernstig zijn dat u samen niet tot een oplossing kunt komen. Daarnaast moet u bij de kantonrechter met goede redenen aannemelijk maken (duidelijk maken) dat u binnen uw organisatie geen ander passend werk voor uw werknemer heeft.

Lees meer over de ontslagprocedure.

naar boven

Wederzijds goedvinden

U kunt in overleg met de werknemer ervoor kiezen om geen ontslagprocedure te starten. In plaats daarvan kunt u afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. De afspraken die u samen maakt, legt u vast in een schriftelijke overeenkomst of vaststellingsovereenkomst. Uw werknemer heeft dan nog 14 dagen bedenktijd om alsnog van deze overeenkomst af te zien. Hij moet u dit dan schriftelijk laten weten.

Lees meer over wederzijds goedvinden en vaststellingsovereenkomst.

naar boven