Algemene voorwaarden

  Print 

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van werk.nl staat wat UWV van u verwacht als u een persoonlijke omgeving of account heeft op werk.nl, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik, aansprakelijkheid en privacy op werk.nl.

Algemeen deel

Artikel 1 Definities

 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van werk.nl.

 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van werk.nl.

Artikel 2 Algemeen

 1. Door het gebruik van werk.nl gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in de privacyverklaring op UWV en uw privacy.

 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 3. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Artikel 3 Doel en kosten

 1. Werk.nl bestaat uit onder andere een cv- en vacaturebank alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over (het functioneren van) de arbeidsmarkt. Tevens biedt werk.nl diensten aan binnen het publieke domein van werk en inkomen, zoals de digitale uitkeringsaanvraag.

 2. Het gebruik van werk.nl is gratis.

Artikel 4 Links naar derdensites

Op werk.nl zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. UWV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 5 Gebruik van werk.nl

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.

 2. Het is Gebruiker niet toegestaan werk.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.

 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die UWV en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval - doch niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van werk.nl c.q. het hinderen van de werking van werk.nl.

Artikel 6 Privacy

 1. Gebruiker is zich ervan bewust dat werk.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

 2. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de privacyverklaring op UWV en uw privacy.

 3. UWV mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via werk.nl aanbiedt. UWV zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.

Artikel 7 Uitsluiting

 1. UWV gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van werk.nl of de via werk.nl aangeboden faciliteiten.

 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal UWV ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 8 Onderhoud/Storingen

 1. UWV spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot werk.nl te verschaffen.

 2. UWV kan (onderdelen van) werk.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. UWV zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot werk.nl, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door UWV geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij UWV, tenzij anders is aangegeven.

 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van werk.nl te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van UWV heeft verkregen.

  Op basis van een Europese verordening zijn alle vacatures op werk.nl ook zichtbaar op de EURES-vacaturebank.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van werk.nl door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. UWV is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van werk.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van UWV of zijn medewerkers.

 2. UWV is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.

 3. De informatie op werk.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. UWV raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 11 Klachten

Bij klachten over de dienstverlening door UWV, waaronder ook werk.nl wordt aangemerkt, is het Klachtenreglement UWV 2009 (18 november 2008, Stcrt. 2008, 241) van toepassing. Een klacht kunt u indienen bij het Klachtenbureau UWV, bereikbaar via telefoonnummer 088-898 2525, via uwv.nl door een digitaal klachtenformulier in te vullen, of u kunt een brief sturen naar: Klachtenbureau UWV, Postbus 58071, 1040 HB Amsterdam.

Vacatures en cv's

Artikel 12 Registratie als werkgever

Meldt u zich als werkgever aan op werk.nl, dan vraagt u eerst een activeringscode aan. Dat doet u met uw fiscaal nummer. Dit is nodig omdat UWV uw identiteit wil controleren voordat u toegang krijgt tot de cv's op werk.nl.  

Een Gebruiker heeft alleen toegang tot de cv’s op werk.nl indien hij een werkgever is en zich als werkgever heeft aangemeld op werk.nl. Alleen die medewerkers van de werkgever die een dienstverband hebben bij de werkgever, kunnen zich registreren. Dit betekent dat, indien het dienstverband bij de werkgever geëindigd is, de toegang voor die medewerker van de werkgever niet langer gerechtigd is. Toegang tot de persoonsgegevens van de (openbare) cv’s is voorbehouden aan een werkgever of een van zijn medewerkers die het aanmeldproces goed heeft doorlopen.

Artikel 13 Gebruik

 1. Gebruiker zal de cv- en vacaturebank van werk.nl en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van cv's respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers uitsluitend gericht op vervulling van uw actieve vacature.

 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die UWV en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval - doch niet uitsluitend - verstaan:

  1. Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.

  2. Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures van Gebruiker of het doen van sollicitaties.

  3. Het - eventueel met hulpmiddelen - selecteren en gebruiken van vacatures en/of gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.

  4. Het doen van reclame-uitingen.

  5. Het doen van politieke uitlatingen.

  6. Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.

  7. Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.

 3. Door het plaatsen van een vacature of een cv op de cv- en vacaturebank van werk.nl wordt er door UWV-medewerkers niet automatisch actief voor u bemiddeld. De vacature of het cv kan worden gevonden door andere Gebruikers op werk.nl en er kan automatisch door het systeem worden gematcht.

Artikel 14 Vacatures

 1. Een vacature, inclusief de in de vacature genoemde eisen, maar ook de selectie door werkgever van kandidaten voor de vacature, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

 2. Vacatures moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Wenst de Gebruiker een vacature in een buitenlandse taal op te stellen ten behoeve van werving in de landen waarmee het vrije verkeer van werknemers van kracht is, dan kan de Gebruiker de vacature voor Europese dienstverlening aanmelden bij het werkgeversservicepunt in de regio.

 3. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature, alsmede de daarover door werkgever verstrekte informatie, juist, volledig en niet misleidend is. In ieder geval zal in de vacature de volgende informatie worden opgenomen:

  1. Functiebenaming

  2. Aard van de werkzaamheden

  3. Urenomvang

  4. Beloningsvorm

  5. Aard van het dienstverband

  6. Ingangsdatum vacature

  7. Contactpersoon en telefoonnummer

  8. Sollicitatiewijze

 4. MLM (Multi Level Marketing)-vacatures moeten via een apart format worden aangeleverd.

 5. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature actueel is en blijft. Bij het vervullen van de vacature of het niet meer beschikbaarstellen ervan, zal werkgever de vacature zo spoedig mogelijk van werk.nl verwijderen.

 6. Elke afzonderlijke vacature mag maar eenmaal worden geplaatst.

 7. Werkgever mag aan het reageren op een vacature geen kosten voor de sollicitant verbinden.

Artikel 15 Cv's

 1. Cv’s moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

 2. Gebruiker draagt er zorg voor dat de in zijn cv verstrekte informatie juist en niet misleidend is.

 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn cv alsmede voor het actueel houden ervan.

Artikel 16 Verwijderen en weigeren vacature

 1. UWV verwijdert dan wel weigert een vacature indien:

  • de (tekst van de) vacature in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;

  • naar het oordeel van UWV de vervulling van de vacature de positie van de werkzoekende kan schaden.

 2. UWV verwijdert de vacature aan het einde van de aan de vacature gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn een verzoek heeft gedaan tot verlenging van de looptijd.

 3. De registratie van een vacature kan op verzoek van Gebruiker op inactief worden gezet. Vervolgens wordt de vacature door UWV verwijderd, tegen een door Gebruiker aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door UWV wordt verwerkt.

Artikel 17 Verwijderen en weigeren cv

 1. UWV verwijdert dan wel weigert een cv indien (de tekst van) het cv in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;

 2. UWV verwijdert het cv aan het einde van de aan het cv gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn de looptijd voor het cv heeft verlengd.

Artikel 18 Verantwoordelijkheid voor de inhoud van cv's en vacatures

 1. UWV biedt met de cv- en vacaturebank van werk.nl aan Gebruiker de mogelijkheid om zelfstandig zonder tussenkomst van UWV vacatures en cv’s te plaatsen. Voor de inhoud van de cv’s en de vacatures is de betreffende Gebruiker zelf aansprakelijk. UWV toetst de geplaatste cv’s en vacatures marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene voorwaarden vacatures en cv’s zo mogelijk actie ondernemen. UWV is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste cv’s en vacatures, noch voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.

 2. UWV is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de op werk.nl geplaatste vacatures en cv’s. Eveneens is UWV niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens betreffende de Gebruikers zelf.

 3. Het e-mailverkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker(s).

 4. Een Gebruiker die in de cv- en vacaturebank van werk.nl een vacature of cv opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures en cv’s, wordt verzocht dit per e-mail te melden aan UWV.

Download de Algemene Voorwaarden als document (pdf, 181 kB).

Datum laatste wijziging: 26 november 2018