Ontslag via de rechter

  Print 

Ontslag via de rechter

Bij ontslag om persoonlijke redenen vraagt uw werkgever ontslag aan bij de kantonrechter. In de wet heet dit ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als de kantonrechter ontslag verleent, bepaalt hij de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarbij houdt hij rekening met de opzegtermijn van minimaal een maand. Dat kan alleen korter zijn als u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. 

Persoonlijke redenen voor ontslag via de kantonrechter

Uw werkgever kan bij de kantonrechter ontslag aanvragen vanwege persoonlijke redenen:

Regelmatig ziekteverzuim

Als u regelmatig (veelvuldig) ziek bent, dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij de kantonrechter. Hij moet daarvoor echter goede redenen hebben. Denk aan een hoge werkdruk of andere organisatieproblemen die ontstaan zijn omdat u regelmatig ziek bent. Bij de ontslagprocedure moet uw werkgever bij de kantonrechter met goede redenen aannemelijk maken (duidelijk maken) dat ontslag redelijk is:

 • Het is niet waarschijnlijk dat u binnen 26 weken niet meer regelmatig ziek zult zijn.

 • Uw werkgever heeft binnen uw organisatie geen ander passend werk voor u.

 • De gevolgen zijn te groot voor de organisatie.

 • Slechte arbeidsomstandigheden zijn niet de oorzaak van uw ziekteverzuim.

Arbeidsconflict

Als u een arbeidsconflict heeft met uw werkgever dat niet meer valt op te lossen, is de arbeidsrelatie verstoord. Een verstoorde arbeidsrelatie kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld miscommunicatie of botsende karakters. Uw werkgever kan ontslag bij de kantonrechter aanvragen als hij vindt dat de arbeidsrelatie met u zo verstoord is dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.

Verwijtbaar handelen of nalaten

Als u zich schuldig maakt aan diefstal of werkweigering, dan handelt u verwijtbaar en mag uw werkgever dit als reden voor ontslag opgeven. Uw werkgever kan ontslag aanvragen bij de kantonrechter als hij vindt dat de situatie zo erg is dat het niet redelijk is dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan. Verwijtbaar gedrag kan bijvoorbeeld ook zijn:

 • Regelmatig te laat komen.

 • Weigeren een redelijke opdracht uit te voeren.

Niet meewerken aan re-integratie

Als u ziek bent en niet meewerkt aan uw re-integratie, dan kan uw werkgever de betaling van uw salaris (tijdelijk) stoppen. Als u blijft weigeren om mee te werken aan een re-integratie dan kan uw werkgever daarna ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Niet meewerken aan re-integratie is eigenlijk een speciale vorm van verwijtbaar handelen.

Onvoldoende functioneren

Als u onvoldoende functioneert (of ‘disfunctioneert’) moet uw werkgever bij de kantonrechter aannemelijk maken (duidelijk maken) dat u niet geschikt bent voor uw functie. Hij moet daarvoor wel goede redenen hebben. En het mag ook niet het gevolg zijn van uw ziekte, een beperking, de arbeidsomstandigheden of scholing. Uw werkgever moet daarbij het volgende aangeven:

 • Wat zijn de functie-eisen en waarom voldoet u daar niet aan?

 • Heeft uw werkgever u voldoende kans gegeven uw functioneren te verbeteren?

 • Is er binnen de organisatie geen ander passend werk u?

Ernstig gewetensbezwaar

Een gewetensbezwaar is een bezwaar dat iemand maakt op religieuze, morele of ethische gronden. Vanwege uw geloof wilt u bijvoorbeeld niet op zondag werken. Uw werkgever kan niet zomaar ontslag aanvragen voor een werknemer met ernstige gewetensbezwaren. Het bezwaar moet zo ernstig zijn dat u samen geen oplossing kunt vinden. Daarnaast moet uw werkgever bij de kantonrechter met goede redenen aannemelijk maken (duidelijk maken) dat er binnen uw organisatie geen ander passend werk voor u is.

Op de Rechtspraak leest u meer over ontslagprocedures via de kantonrechter.

naar boven

Andere ontslagredenen via de kantonrechter

Uw werkgever kan alleen in de volgende situatie ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid aanvragen bij de kantonrechter: als UWV in de laatste 2 maanden zijn ontslagaanvraag heeft geweigerd.

Bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn:

 • Slechte of slechter wordende financiële situatie

 • Werkvermindering

 • Organisatorische of technologische veranderingen

 • Beëindiging van het bedrijf

 • Verhuizing van het bedrijf

 • Vervallen van loonkostensubsidie

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid houdt in dat u 2 jaar of langer ziek bent. Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag een werkgever u niet ontslaan. Bent u langer ziek dan kan uw werkgever uw ontslag aanvragen. Hij moet daarvoor wel aannemelijk maken (duidelijk maken) dat het ontslag redelijk is:

 • Het is niet waarschijnlijk dat u binnen 26 weken weer aan het werk kunt.

 • Het werk kan niet binnen 26 weken zo worden aangepast dat u toch kunt werken.

 • Er is binnen uw organisatie geen ander passend werk voor u.

naar boven

Ontslagprocedure via de kantonrechter

De ontslagprocedrue via de kantonrechter verloopt in 3 stappen:

 1. Uw werkgever dient een verzoekschrift (brief) in om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

 2. Tijdens een zitting kunt u allebei uitleg geven.

 3. De kantonrechter geeft zijn beslissing of hij het ontslag verleent.

1. Indienen verzoekschrift

De procedure van een ontslag via de kantonrechter start met een verzoekschrift. Dit is een brief waarin uw werkgever vraagt ontslag te verlenen. Meestal vraagt de werkgever om ontslag, maar u kunt zelf ook een verzoekschrift indienen voor ontslag bij de kantonrechter. Dit kan als u vindt dat het de schuld van uw werkgever is dat u ontslag moet nemen en u daarvoor een vergoeding wilt. Bijvoorbeeld als er ongewenste intimiteiten waren. Om een vergoeding te krijgen, moet u duidelijk maken dat uw werkgever 'ernstig verwijtbaar' heeft gehandeld. In een verzoekschrift staan minimaal

 • De namen van beide partijen.

 • De reden voor het ontslag.

 • 2 kopieën van alle documenten die het verhaal ondersteunen zoals bankafschriften, brieven, doktersverklaringen, werkbeoordelingen.

2. Zitting op de rechtbank

U en uw werkgever krijgen een brief van de rechtbank met een datum voor de zitting. Bij de uitnodiging ontvangt u ook een kopie van het verzoekschrift om ontslag, zodat u weet waar het ontslag op is gebaseerd. U kunt de zitting afwachten om daar mondeling uw verhaal te doen, maar u kunt ook vooraf een verweerschrift aan de rechter sturen. Een verweerschrift is een schriftelijke verdediging tegen de reden voor het ontslag. In het verweerschrift kunt u ook een vergoeding eisen als u vindt dat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Tijdens de zitting mogen u en uw werkgever om de beurt de zaak mondeling toelichten, We noemen dit 'hoor en wederhoor'. Vaak doet een juridisch adviseur dit namens u, bijvoorbeeld een advocaat. Voordat hij een voorlopig oordeel geeft, geeft de kantonrechter de partijen vaak de kans eerst nog te schikken. Dit betekent dat u en uw werkgever het samen eens worden, bijvoorbeeld over een ontslag met wederzijds goedvinden. Een uitspraak van de kantonrechter is dan niet meer nodig.

3. Beslissing van de kantonrechter

Binnen enkele weken na de zitting doet de kantonrechter schriftelijk uitspraak. In de periode daarvoor onderzoekt de rechter ook of er een opzegverbod geldt. Bij een opzegverbod geeft de kantonrechter geen toestemming voor ontslag. Situaties waarin een opzegverbod geldt, zijn bijvoorbeeld:

 • Tijdens de eerste 2 jaar dat u ziek bent.

 • Tijdens de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Bij een ontslag om persoonlijke redenen kan de kantonrechter toch ontslag verlenen als er geen verband is tussen de ontslagreden en het opzegverbod. Of als de kantonrechter vindt dat het in uw belang is dat de arbeidsovereenkomst snel eindigt. 

Voor de uitspraak van de kantonrechter geldt het volgende:

 1. U kunt aan een hogere rechter vragen het ontslag opnieuw te beoordelen. Dat heet ‘in hoger beroep gaan’.

 2. Het ontslag geldt op zijn vroegst vanaf het moment van de uitspraak. Het ontslag kan niet met terugwerkende kracht ingaan.

Op de Rechtspraak leest u meer over ontslagprocedures via de kantonrechter.

naar boven

Transitievergoeding en andere vergoedingen

U heeft recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding) als u via de kantonrechter (of via UWV) ontslagen wordt. U moet dan wel minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest.

Lees meer over de transitievergoeding.

Andere vergoedingen

In de volgende gevallen kan de kantonrechter bepalen dat u een redelijke vergoeding krijgt. Dit staat los van de transitievergoeding:

 • Uw werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.

 • U heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder de voorwaarde om tussendoor te mogen opzeggen. Deze vergoeding is maximaal het loon over de periode dat het contract nog zou duren als u niet werd ontslagen.

Heeft u ernstig verwijtbaar gehandeld, dan kan de kantonrechter bepalen dat u zelf deze vergoeding aan uw werkgever moet betalen. 

naar boven