Contract

  Print 

Contract

U kunt op verschillende manieren voor iemand werken: u bent in dienst bij een werkgever, u werkt als uitzendkracht of u wordt als zelfstandige ingehuurd. Als u bij een werkgever in dienst treedt, staan de afspraken over het werk in een arbeidsovereenkomst. In sommige bedrijfstakken zijn een aantal van deze afspraken geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Werken via een contract: 3 manieren

Er zijn 3 manieren waarop u via een contract kunt werken.

  1. U komt bij een werkgever in dienst en spreekt met hem een arbeidsovereenkomst af.

  2. U gaat als uitzendkracht werken via een uitzendbureau. Dat bureau is dan uw werkgever en spreekt met u een arbeidsovereenkomst (uitzendcontract) af. Meer over de regels die gelden voor uitzendkrachten leest u op rijksoverheid.nl.

  3. U werkt als zelfstandig ondernemer voor een opdrachtgever. U spreekt met hem een overeenkomst tot aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht af.

naar boven

Wat is een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever over het werk. Bijvoorbeeld over uw functie en de hoogte van uw loon. Een contract is een arbeidsovereenkomst als het voldoet aan 3 voorwaarden:

  1. U bent bij de werkgever in dienst, er is een gezagsverhouding.

  2. U krijgt een vergoeding ( loon) voor uw werk. Dit kan deels in geld en deels in natura zijn. Meer over ‘ loon in natura’ leest u op belastingdienst.nl.

  3. U doet het werk zelf en mag dit niet door anderen laten doen.

naar boven

Inhoud arbeidsovereenkomst

U kunt een arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk afsluiten met uw werkgever. Spreekt u de overeenkomst schriftelijk af, dan is het duidelijk wat de rechten en plichten voor u en uw werkgever zijn. In het contract staan onderwerpen zoals de datum waarop u in dienst komt, uw functie, uw loon en het aantal uren dat u werkt.

Soms wil een werkgever een concurrentiebeding afspreken. Dit kan bijvoorbeeld een afspraak zijn dat u een jaar lang niet bij een concurrent mag werken als het contract eindigt.

naar boven

Wat is een cao?

Voor het bedrijf of in de bedrijfstak waar u werkt kan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gelden. Als er een cao geldt, staat meestal in de arbeidsovereenkomst welke cao dat is. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden voor grotere groepen werknemers. Bijvoorbeeld over salaris, overwerk, werktijden, opzegtermijn en pensioen. Ook afspraken over kinderopvang en opleiding kunt u in een cao vinden.

naar boven

Arbeidsovereenkomst en cao

De afspraken in uw arbeidsovereenkomst mogen niet tegen de cao ingaan. Uw werkgever moet zich houden aan de afspraken in de cao. Doet hij dat niet, dan kunt u hem daarop aanspreken en eventueel naar de rechter gaan. De afspraken in een cao mogen weer niet in strijd met de wet zijn. Het loon dat in de cao staat mag bijvoorbeeld nooit lager zijn dan het minimumloon. Soms mag de cao trouwens wel afwijken van de wet. Bij tijdelijke contracten die korter zijn dan 2 jaar mag uw werkgever bijvoorbeeld een proeftijd van 2 maanden afspreken terwijl de wettelijke proeftijd 1 maand is.  

naar boven

Werken als zelfstandige

U kunt voor iemand werken zonder dat er een arbeidsovereenkomst is. U werkt dan als zelfstandig ondernemer.

Dat kan via:

  • een overeenkomst tot aanneming van werk

  • een overeenkomst van opdracht

Aanneming van werk

Bij aanneming van werk krijgt u de opdracht voor een bepaald werk, zoals het bouwen van een bedrijfspand of de aanleg van een tuin. Het gaat daarbij om werk met een concreet, tastbaar eindresultaat. U maakt met de opdrachtgever afspraken het werk voor een bepaald bedrag te doen.

Overeenkomst van opdracht

Bij een overeenkomst van opdracht verzorgt u tegen betaling een bepaalde dienst voor de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het doen van de boekhouding, het geven van advies of het ontwerpen van een bedrijfspand.

Belangrijk voor werken als zelfstandige

Het is voor uw opdrachtgever belangrijk dat u zelfstandige bent en niet in dienst komt als werknemer. Sinds 1 mei 2016 sluit u daarvoor een overeenkomst af met uw opdrachtgever. Op belastingdienst.nl vindt u voorbeelden van de overeenkomst en meer informatie. Tot 1 mei 2016 kon uw opdrachtgever om een VAR (verklaring arbeidsrelatie) vragen. Dit was een verklaring van de Belastingdienst over de verhouding tussen u (de opdrachtnemer) en uw opdrachtgever.

Omdat u bij aanneming van werk en overeenkomst van opdracht geen arbeidsovereenkomst heeft, gelden niet de regels die horen bij een arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld loon, opzegtermijn). U kunt uw opdrachtgever wel houden aan de regels voor een arbeidsovereenkomst als hij voldoet aan alle voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst (zie ook voorbeeld). U kunt dan bijvoorbeeld eisen dat hij u vakantiegeld betaalt. Of dat hij u doorbetaalt als u ziek bent.

Voorbeeld

U bent metselaar en u heeft met een opdrachtgever afgesproken dat u een muur gaat metselen (aanneming van werk). In de praktijk geeft uw opdrachtgever aanwijzingen over waar u moet metselen (gezagsverhouding). Verder is afgesproken dat u zich niet mag laten vervangen door een ander: u moet het metselwerk zelf doen. De opdrachtgever betaalt u voor uw werk. Op papier heeft u aanneming van werk afgesproken. Maar in de praktijk is er sprake van een arbeidsovereenkomst, omdat aan de 3 voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst is voldaan (er is een gezagsverhouding, een vergoeding en u mag het werk niet door een ander laten doen).

naar boven