Vakantie en verlof

  Print 

Vakantie en verlof nemen

Als werknemer heeft u ieder jaar recht op vakantie-uren en vakantiegeld. Daarnaast kunt u verlof opnemen dat in de wet is geregeld, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Voor elk verlof gelden regels waar u en uw werkgever zich aan moeten houden.

Vakantiedagen

Als werknemer heeft u ieder jaar recht op vakantiedagen. Volgens de wet is dat minimaal 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u 32 uur per week, dan heeft u dus recht op 128 vakantie-uren per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan afgesproken zijn dat u meer vakantie-uren krijgt. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantie-uren.

Daarnaast gelden onder andere deze regels voor vakantiedagen:

 • Als u vakantiedagen wilt opnemen, vraagt u dit bij uw werkgever aan. Hij mag hier alleen bezwaar tegen maken als hij een reden heeft die heel belangrijk is voor het bedrijf. Uw werkgever moet u dit dan binnen 2 weken na uw aanvraag schriftelijk laten weten. Doet uw werkgever dat niet, dan kunt u de vakantiedagen opnemen. 

 • Als u ziek bent of zwangerschapsverlof of bevallingsverlof heeft, bouwt u gewoon vakantiedagen op.

 • Uw wettelijke vakantiedagen blijven nog een half jaar geldig na het jaar waarin u ze heeft opgebouwd. U mag met uw werkgever schriftelijk een langere termijn afspreken.

 • U mag de bovenwettelijke vakantie-uren verkopen voor geld, maar uw werkgever moet het daarmee wel eens zijn.

Meer informatie over de wettelijke regels voor vakantiedagen leest u op rijksoverheid.nl

naar boven

Vakantiegeld

U heeft ieder jaar wettelijk recht op vakantiegeld (ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd). Dit is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris en kan alleen minder zijn als dat in uw cao staat. Op uw loonstrook staat hoeveel vakantiegeld u krijgt. Daarnaast gelden onder andere deze regels:

 • Het vakantiegeld wordt berekend over uw loon van het afgelopen jaar (meestal van mei tot mei). Sommige cao’s wijken hiervan af.

 • U krijgt minimaal 1 keer per jaar vakantiegeld, meestal in mei of juni. Afspraken hierover staan in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

 • Ook als u ziek bent, bouwt u vakantiegeld op. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof betaalt UWV uw vakantiegeld. Dit ontvangt u meestal gewoon via uw werkgever.

 • Als uw arbeidsovereenkomst eindigt, krijgt u nog vakantiegeld over de maanden waarin u bij uw werkgever heeft gewerkt. Dat neemt uw werkgever op in de eindafrekening.

Meer informatie over vakantiegeld leest u ook op rijksoverheid.nl.

naar boven

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als u zwanger bent, heeft u recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het totale verlof duurt minimaal 16 weken. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof betaalt UWV uw loon. Dit ontvangt u meestal gewoon via uw werkgever.

Zwangerschapsverlof

De periode tot en met uw bevalling is het zwangerschapsverlof. U mag kiezen of u 6 of 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof gaat. Kiest u voor 4 weken, dan heeft u nog 2 weken extra bevallingsverlof. Wordt de baby na de uitgerekende bevallingsdatum geboren, dan wordt uw zwangerschapsverlof verlengd met de tijd tussen de uitgerekende datum en de bevalling. Dit verlof kan daardoor langer duren dan 6 weken. Uw totale verlof kan daardoor samen meer dan 16 weken kan zijn.

Bevallingsverlof

Dit is de periode na uw bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken achter elkaar en kan oplopen tot maximaal 16 weken. Dat gebeurt als de baby wordt geboren voordat u met zwangerschapsverlof gaat. U heeft dan geen zwangerschapsverlof gehad. Het bevallingsverlof gaat meteen in na de geboorte van uw baby en duurt dan 16 weken. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof samen duren namelijk minimaal 16 weken.

U kunt vragen of u het bevallingsverlof na de eerste 10 weken in delen mag opnemen. De eerste 10 weken moet u wel na elkaar opnemen.

Meer informatie over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Kraamverlof

Als uw echtgenote of partner bevalt, heeft u recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Voor de bevalling zelf kunt u calamiteitenverlof opnemen. U mag daarnaast 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Dit is onbetaald verlof, tenzij het anders is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst of in de cao.

U moet het kraamverlof en ouderschapsverlof opnemen binnen 4 weken na de geboorte van de baby of nadat de baby uit het ziekenhuis is thuisgekomen.

Meer informatie over kraamverlof vindt u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Ouderschapsverlof

Om meer tijd te besteden aan de zorg voor uw kinderen, kunt u ouderschapsverlof opnemen. Als u dit verlof wilt opnemen, moet u rekening houden met onder andere deze wettelijke voorwaarden:

 • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.

 • U mag 26 keer het aantal wekelijkse werkuren aan verlof opnemen.

 • Het verlof is onbetaald, tenzij in uw contract of cao anders is afgesproken.

 • Beide ouders mogen ouderschapsverlof opnemen.

 • U vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij uw werkgever en minimaal 2 maanden voor u met verlof gaat.

Meer informatie over ouderschapsverlof leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Als u een pleegkind of adoptiekind in huis neemt, mag u hiervoor verlof opnemen. Daarvoor gelden onder andere de volgende wettelijke regels:

 • U vraagt het verlof bij uw werkgever aan en minimaal 3 weken voordat u het wilt opnemen.

 • U heeft recht op maximaal 4 weken adoptie- en pleegzorgverlof.

 • U mag het verlof gespreid over een periode van 26 weken opnemen. Dit kan ingaan vanaf 4 weken voordat het kind in huis komt. 

 • U vraagt samen met uw werkgever bij UWV een uitkering aan voor de periode van het verlof. Meer informatie over de aanvraag van een adoptie- en pleegzorguitkering leest u op uwv.nl.

Meer informatie over het adoptieverlof en pleegzorgverlof leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Kortdurend en langdurend verlof

Als uw partner, kind of ouder ziek is, mag u volgens de wet kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Dit geldt ook voor zussen, broers, kleinkinderen, grootouders, huisgenoten en bekenden. Uw werkgever mag dit verlof alleen weigeren als hij een reden heeft die belangrijk is voor het bedrijf. Tijdens het zorgverlof bouwt u wel vakantiedagen op, maar uw salaris is afhankelijk van het soort verlof en van de afspraken met uw werkgever.

Kortdurend zorgverlof

U mag ieder jaar maximaal 2 keer uw wekelijkse werkuren opnemen voor kortdurend zorgverlof. Tijdens dit verlof krijgt u volgens de wet minimaal 70% van uw salaris. In het bedrijf waar uw werkt, kunnen andere afspraken gelden die in de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gemaakt zijn.

Langdurend zorgverlof

Heeft u langer verlof nodig, bijvoorbeeld wanneer uw partner ernstig ziek is, dan mag u langdurend zorgverlof opnemen. Voor het langdurend zorgverlof geldt onder andere het volgende:

 • U vraagt het verlof schriftelijk aan bij uw werkgever en minstens 2 weken voordat het verlof ingaat.

 • Het verlof duurt maximaal 6 keer uw wekelijkse werkuren en u moet het opnemen binnen een jaar na de 1e dag van het verlof.

 • Tijdens dit verlof heeft u volgens de wet geen recht op salaris, maar in het bedrijf waar u werkt, kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken zijn dan in de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gemaakt.

Meer informatie over kortdurend en langdurend zorgverlof leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Calamiteitenverlof

Bij persoonlijke omstandigheden waarvoor u onverwacht vrij moet nemen, kunt u calamiteitenverlof opnemen. Een calamiteit is bijvoorbeeld een sterfgeval, een bevalling of een lekkage in het huis. Hoelang een calamiteitenverlof duurt, hangt af van de reden van het verlof. Het calamiteitenverlof is volgens de wet een betaald verlof, maar in het bedrijf waar u werkt kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken zijn dan in de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gemaakt.

Meer informatie over calamiteitenverlof leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven