Nieuwe website voor werkgeversservicepunt Midden-Holland

U bevindt zich nu op de oude website van Werkgeversservicepunt Midden-Holland. Bezoek onze nieuwe website voor actuele informatie.

Hoe kan ik werktijdverkorting en een WW-uitkering voor mijn personeel aanvragen?

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van een epidemie. Zoals een uitbraak van het SARS-virus, het EBOLA-virus of het nieuwe coronavirus, waardoor uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking?

Op grond van de beleidsregels komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking als:

- er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en

- gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

Wanneer wordt ontheffing niet verleend?

De hierboven genoemde beleidsregels schrijven voor dat een ontheffing in elk geval niet zal worden verleend:

- Over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;

- Voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de voor de betrokken onderneming redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd

- Indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking in de betreffende of in een andere onderneming, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing zal worden beïnvloed.

- Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

- Geen werktijdverkorting voor zelfstandigen zonder personeel. Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U vindt hier meer informatie over op rijksoverheid.nl of vraag het na bij uw gemeente.

Vergunning werktijdverkorting aanvragen

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Heeft u een aanvraag ingediend?

Via Mijnzaak kunt u zien wie de behandelaar is van uw verzoek, u kunt rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar. In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag vindt u de inloggegevens voor Mijnzaak. Het ministerie van SZW probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hoe completer de aanvraag is, hoe sneller het ministerie deze kan behandelen.

Verlenging vergunning

Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

WW-uitkering voor personeel aanvragen

U moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV. De WW-uitkering vraagt u aan via het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van uw vergunning hoeft u niet opnieuw aan UWV te melden.

UWV betaalt WW-uitkering aan werkgever

UWV vergoedt achteraf dan de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. Als uw werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan u over. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon.

Tijdelijke WW-uitkering

Heeft u aan ons doorgegeven dat u een vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen? Dan kunt u na afloop van de vergunningsperiode voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen. Voldoen uw werknemers aan de eisen van de Werkloosheidswet? Dan krijgen zij deze tijdelijke WW-uitkering. UWV vergoedt achteraf dan de uren dat ze niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven.

Verlenging

Gaat het om een verlenging van uw vergunning? Dan hoeft u dit niet eerst aan ons te melden. U vraagt met het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering’ dan gelijk een WW-uitkering aan voor uw werknemers.

Wat betekent werktijdverkorting voor mijn werknemers?

UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan u. U betaalt in de meeste gevallen het volledige loon uit aan uw werknemers. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat wat voor uw situatie geldt. Werknemers die een tijdelijke WW-uitkering krijgen, moeten belangrijke wijzigingen in hun situatie altijd doorgeven aan UWV, zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten. 

Let op: is uw werknemer ziek voordat de vergunningsperiode ingaat? Dan betaalt u zijn loon door. U kunt voor hem geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt uw werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Eigen risicodragers WW

Omdat de werktijdverkorting dus een WW-uitkering is, is deze regeling niet van toepassing op werkgevers die Eigen risicodrager voor WW zijn.