Nieuwe website werkgeversservicepunt Midden-Utrecht

U bevindt zich nu op de oude website van Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht. Bezoek onze nieuwe website voor actuele informatie.

Informatie voor ondernemers en werkgevers over het coronavirus

Hieronder treft u een overzicht van alle belangrijke informatie over het coronavirus voor ondernemers. Dit overzicht is opgesteld door VNO-NCW.

Coronavirus loket voor ondernemers (VNO-NCW, MKB Nederland en PZO-ZZP en KvK)
Telefoonnummer: 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur).
Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Landelijk coronavirus crisisnummer
Telefoonnummer: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00-20.00 uur). 

Algemene informatie: de Kamer van Koophandel heeft een algemeen overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.  

RIVM
Een totaaloverzicht van het dossier coronavirus.

Rijksoverheid
Een totaaloverzicht van het dossier coronavirus Covid-19.

Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus

Werktijdverkorting wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Werktijdverkorting wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid en wordt fors verruimd. Tot nu neemt de overheid tot maximaal 70 procent van het salaris over. In de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent. Voorwaarden zijn wel dat er niemand ontslagen wordt, de lonen doorbetaald worden en dat er sprake is van een omzetverlies van zeker 20 procent sinds 1 maart. Als er al een aanvraag is ingediend voor werktijdverkorting, hoeft er geen nieuwe aanvraag gedaan te worden voor de nieuwe regeling. Oude aanvragen worden overgeheveld naar de nieuwe regeling. De oude regeling is per direct stopgezet. Er is nog geen aparte website of loket waar het noodfonds kan worden aangevraagd. Daarnaast kun je straks ook terecht bij het zogenoemde noodloket. Daar kunnen ondernemers die momenteel het zwaarst worden getroffen door de coronamaatregelen, zoals bedrijven in de horeca, de culturele sector en de evenementen- en reisbranche, terecht voor een directe tegemoetkoming van 4000 euro. Het kabinet komt nog met een lijst met sectoren. Ook dit loket moet nog worden geopend. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN bevelen werkgevers aan voor wat betreft de loondoorbetaling tijdens werktijdverkorting om als de financiële positie van de onderneming het toelaat, het loon voor de niet-gewerkte uren gewoon door te betalen. Maar betaal ten minste door wat u achteraf, steeds na afloop van de vergunningsperiode van zes weken, in het kader van de wtv-regeling door het UWV vergoed zal krijgen. Dat is 75 procent voor de eerste twee maanden, en 70 procent voor de periode daarna (over maximaal € 57.232 bruto op jaarbasis).
Doe dit ook als werknemers onvoldoende WW-rechten hebben.

De werkgever is overigens formeel vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht voor de uren die de werknemer in het kader van de werktijdverkorting niet werkt. Dat kan anders zijn als in cao of arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat het loon geheel of gedeeltelijk toch wordt doorbetaald.

Force Majeure (overmacht)

Onder omstandigheden kunnen bedrijven als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan de verplichtingen voldoen die ze hebben afgesproken in commerciële contacten (bijvoorbeeld door stilgelegde productie in China). Afhankelijk van wat daarover in overeenkomsten is afgesproken, kunnen bedrijven mogelijk een beroep doen op overmacht ofwel 'force majeure'.

Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van het coronavirus (pdf).

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. . Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Borgstelling kredieten (BMKB)

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f., bv, eenmanszaak) onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Dankzij de verruiming wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, veelal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO.

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.

Belastingen; uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag

Om ervoor te zorgen dat ondernemers geen liquiditeitsproblemen krijgen, is er de mogelijkheid om bijzonder uitstel aan te vragen van betaling in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen blijft achterwege of wordt teruggedraaid. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen ook een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.