Participatiewet

Wajonger is volwaardige medewerker

Postorderbedrijf De Wiltfang kwam via UWV in aanraking met een gemotiveerde Wajonger. In deze video vertelt de directeur van de Wiltfang over de voordelen die het werken met deze jongen heeft. Hij ziet de Wajonger inmiddels als volwaardig medewerker met een vast contract in het vooruitzicht.

Doel Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet vervangt de WWB, de WSW en een deel van de WAJONG.  Een doel van deze wet is dat meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, in te laten stromen op de arbeidsmarkt.

Extra banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) willen meer mensen met een arbeidsbeperking in laten stromen op de arbeidsmarkt. Daarom hebben zij met elkaar afgesproken extra banen te creëren voor deze werkzoekenden. De afspraken zijn vastgelegd in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. De extra banen noemen we banenafspraken. In totaal willen we landelijk, vóór 2026, 125.000 extra banen realiseren.

In onze arbeidsmarktregio moeten werkgevers en overheid 1.145 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Quotumregeling

De quotumregeling is onderdeel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze regeling gaat in als uit de jaarlijkse monitor van de banenafspraak blijkt dat werkgevers onvoldoende banen gecreëerd hebben voor mensen met een ziekte of handicap. De quotumheffing is een boete en wordt jaarlijks opgelegd totdat binnen de betreffende sector de doelen uit de banenafspraak zijn behaald. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor. De quotumregeling geldt voor alle overheidswerkgevers met 25 werknemers of meer. De hoogte van de quotumheffing is € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar. Meer informatie, leest u op Wat is de quotumregeling?

naar boven

Gunstige regelingen

Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak hele gemotiveerde werknemers. Hun productie ligt echter lager. Als werkgever kunt u daarom profiteren van verschillende gunstige regelingen. Wij informeren u welke regelingen dat zijn en hoe u die kunt krijgen.

Jobcoaching

Sommige werknemers met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij kunnen een jobcoach krijgen. De jobcoach ondersteunt medewerkers bij het inwerken en bij het wennen aan de collega’s, de routines en de werkzaamheden.

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing kunt u als werkgever een kandidaat een korte periode op proef inzetten. Zo kunt u kijken hoe deze persoon functioneert. De kandidaat behoudt tijdens deze periode zijn of haar uitkering.

Loondispensatie

Neemt u een arbeidsgehandicapte met een Wajong-uitkering in dienst? Bij verminderde productiviteit hoeft u niet het volledige loon te betalen. Het UWV vult het loon van de kandidaat aan. De kandidaat presteert naar vermogen en u betaalt tijdelijk minder loon aan deze werknemer.

Zo werkt het:

 • De kandidaat start bij uw bedrijf met een proefplaatsing. Hij kan zich bewijzen en u kunt beoordelen of de kandidaat matcht met de functie.
 • De loonwaarde van de kandidaat wordt tijdens de proefplaatsing op de werkplek gemeten door een arbeidsdeskundige van UWV.
 • Dit gebeurt volgens een onafhankelijke methodiek. Er wordt gekeken naar de productiviteit van de kandidaat in vergelijking met die van uw andere medewerkers op een vergelijkbare functie.
 • De loonwaarde wordt vastgesteld en met u besproken.
 • Na een geslaagde proefplaatsing biedt u de kandidaat een dienstverband aan.
 • U betaalt de werknemer salaris volgens de vastgestelde loonwaarde.
 • UWV vult het loon van de Wajongere aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u werkte.
  Uw voordeel:
  • Tijdelijk minder loonkosten
  • Combineerbaar met andere subsidies
  • Arbeidsgehandicapten zijn vaak al langer op zoek naar werk. En daarom vaak extra gemotiveerd als ze een baan krijgen.

Loonkostensubsidie

Neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking, met een bijstandsuitkering of zonder uitkering? Als de kandidaat minder productief is, ontvangt u loonkostensubsidie naar loonwaarde. De kandidaat presteert naar vermogen en u heeft lagere loonkosten.

Zo werkt het:

 • Samen met u kijken we goed of de kandidaat past binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld met een proefplaatsing.
 • De kandidaat kan zich bewijzen en u kunt beoordelen of de kandidaat matcht met de functie.
 • Voordat u de kandidaat in dienst neemt, onderzoekt een gecertificeerde medewerker de loonwaarde van de kandidaat. Dit gebeurt op de werkplek.
 • Aan de hand van een onafhankelijke methodiek wordt de loonwaarde bepaald.
 • Er wordt gekeken naar de productiviteit van de kandidaat in vergelijking met die van uw andere medewerkers op een vergelijkbare functie.
 • Samen met u en de werknemer bespreken we de loonwaardebepaling.
 • Wij melden de kandidaat bij het UWV aan voor opneming in het doelgroepregister banenafspraak (behalve als het gaat om een werknemer in beschut werk).
 • U ontvangt een besluit met daarin de hoogte van de subsidie.
 • Vervolgens biedt u de kandidaat een dienstverband aan. U betaalt de werknemer salaris en u ontvangt voor het niet-productieve deel loonkostensubsidie naar loonwaarde.
 • Heeft u een kandidaat op het oog met een Wajong-uitkering? Wanneer deze minder productief is, kunt u via het UWV mogelijk in aanmerking komen voor loondispensatie.
  Uw voordeel:
  • Compensatie van loonkosten
  • Minder financieel risico bij ziekte (looncompensatie bij ziekte)
  • U geeft invulling aan de Banenafspraak
  • U kunt mogelijk aanspraak maken op het loonkostenvoordeel (LKV) voor arbeidsbeperkten

naar boven

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ingegaan. Deze wet bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers:

 • het lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)
 • het loonkostenvoordeel (LKV)
  Het LIV gaat in op 1 januari 2017. Het LKV en het jeugd-LIV gaan in op 1 januari 2018. Deze tegemoetkomingen zijn erop gericht om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Via de pagina Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) houden wij u op de hoogte van deze nieuwe tegemoetkomingen voor werkgevers.

  Let op: vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de regeling Mobiliteitsbonus. U kunt over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 misschien nog een mobiliteitsbonus krijgen. U betaalt dan minder premie. U past de korting van die Mobiliteitsbonus zelf toe via de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst.

  Vanaf 1 januari 2019 wijzigt wel 1 van de voorwaarden om een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) aan te vragen. De termijn kalendermaand verandert dan in de termijn maand. Hierdoor kunnen meer doelgroepverklaringen LKV worden toegewezen.

  Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordelen wij alle aanvragen vanaf 1 oktober 2018 ook aan de hand van deze gewijzigde voorwaarde. In het artikel ‘Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)’ op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de wijziging.

No-riskpolis

Als u iemand in dienst heeft die onder de banenafspraak valt, krijgt u bij ziekte een tegemoetkoming voor het doorbetaalde loon, ongeacht de ziekteoorzaak.

Aanpassingen werkplek

Voor werknemers met een arbeidsbeperking moet u soms de werkplek aanpassen. Daarbij kunt u denken aan een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. In dat geval komt u als werkgever in aanmerking voor een vergoeding.

Wij helpen u graag verder bij het invullen van uw vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking. Neem hiervoor contact met ons op.

naar boven

Het Doelgroepregister

In het doelgroepregister staan alle mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. Via het werkgeversportaal op uwv.nl kunt u zelf kijken of een sollicitant of werknemer in dit register is opgenomen. Het werkgeversportaal is een beveiligde omgeving voor werkgevers op uwv.nl . Als u nog geen account heeft, dan kunt u een account aanvragen.

naar boven

Soorten dienstverbanden

Als u een geschikte kandidaat heeft gevonden, kan de nieuwe werknemer op 3 verschillende manieren bij u aan de slag gaan:

 • U neemt de kandidaat in loondienst.
 • U leent de kandidaat in (individuele detachering).
 • U besteedt werk uit dat wordt gedaan door kandidaten (groepsdetachering).
naar boven

Vragen?

Wilt u meer weten over de Participatiewet? Mail of bel het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden.

naar boven